ReadyPrint

Algemene Voorwaarden van ReadyPrint


Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van het ReadyPrint Plan. Afhankelijk van het door u gekozen ReadyPrint Plan, zullen er specifieke bepalingen van toepassing zijn op ReadyPrint Flex en ReadyPrint Ecotank.

In dit document:

'Epson': betekent Epson Subscription Europe B.V., Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam, Nederland.
'u': betekent de klant die tegelijkertijd het Apparaat en/of de Kaart heeft gekocht volgens het relevante ReadyPrint Plan.
'Kaart': betekent de aangeschafte media met een unieke activeringscode, die geactiveerd moet worden om online registratie voor het ReadyPrint Plan mogelijk te maken;
'Apparaat': betekent de Epson-printer die door u is aangeschaft of eigendom is van Epson en door u wordt gebruikt volgens het betreffende ReadyPrint Plan. De voor ReadyPrint Flex in aanmerking komende Apparaten staan vermeld op www.epson.nl/readyprint.
'Looptijd': betekent de periode vanaf de aanvang van het betreffende ReadyPrint Plan wanneer Epson per e-mail uw registratie op de ReadyPrint-website bevestigt en tot de afloop ervan volgens de paragraaf ‘Beëindiging’.
'ReadyPrint Plan': betekent de service waarmee u kunt afdrukken volgens elke specifieke voorwaarde en inclusief, indien van toepassing, de levering van verbruiksartikelen en serviceondersteuning gedurende de Looptijd en zoals gedefinieerd in dit document. Dit omvat verschillende voorstellen: ReadyPrint Flex en ReadyPrint Ecotank.
'ReadyPrint Flex' betekent de specifieke service waarmee u een bepaald aantal pagina’s per maand kunt afdrukken met uw eigen Apparaat tegen een maandelijks tarief.
'ReadyPrint EcoTank' betekent de specifieke service waarbij u een Epson-Apparaat kunt gebruiken en maandelijks een bepaald, of onbeperkt1, aantal pagina’s kunt afdrukken , in zwart/wit of kleur (afhankelijk van het model van het Apparaat), tegen betaling van een maandelijks tarief.
'Verbruiksartikelen van het abonnement' betekent de cartridges of inktflessen.

Om te kunnen profiteren van het ReadyPrint Plan, moet u zich registreren op de ReadyPrint-website van Epson (“ReadyPrint-website”).

Epson behoudt zich het recht voor om uw aanmelding te weigeren. In dat geval zullen wij u de, eventueel door u, aangeschafte Kaart terugbetalen.

Doel van het ReadyPrint Plan

READYPRINT PLAN IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR CONSUMENTEN voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik of commerciële exploitatie van het ReadyPrint Plan is niet toegestaan.

Het doel van het ReadyPrint Plan is om u het overeengekomen aantal pagina’s te laten afdrukken volgens uw ReadyPrint Plan. Epson streeft ernaar de benodigde inkt om die pagina’s af te drukken aan te leveren voordat de bestaande inkt op is. Epson garandeert echter niet dat dit doel altijd wordt bereikt. Met name variaties in inktgebruik en vertragingen bij de postdiensten kunnen betekenen dat de inktproducten soms pas aankomen als de huidige cartridge al leeg is. Als u verwacht meer af te drukken dan gebruikelijk of indien de continuïteit van uw printactiviteiten van groot belang is voor u, adviseren wij u altijd een reserve set cartridges bij uw Apparaat te hebben.

De Verbruiksartikelen van het abonnement zullen naar het adres worden verzonden dat u voor uw abonnement hebt opgegeven en wordt ook vermeld op de webpagina van uw ReadyPrint Plan. De geleverde Verbruiksartikelen van het abonnement mogen alleen door u worden gebruikt in de Apparaten waarvoor ze zijn geleverd.

Bij het registreren als ReadyPrint Flex-gebruiker, wordt het aantal door u tijdens de installatie afgedrukte pagina’s of bestaande cartridges (d.w.z. gebundeld of gekocht voordat u zich registreert voor ReadyPrint Flex) niet in mindering gebracht op uw ReadyPrint Plan. U mag de ongebruikte pagina’s van uw ReadyPrint Plan overdragen naar de volgende twee maanden. Om milieuredenen wordt u geadviseerd om deze cartridges te gebruiken totdat de inkt helemaal op is. In het geval u de cartridges van het abonnement installeert voordat de inkt van deze cartridges op is, zult u ze altijd in de toekomst kunnen gebruiken.

Als Epson redelijkerwijs van mening is of redelijkerwijs vermoedt dat u op enigerlei wijze misbruik maakt van het doel van het ReadyPrint Plan of anderszins een van de voorwaarden van het ReadyPrint Plan schendt, kunnen wij deze overeenkomst vóór het verstrijken van de Termijn beëindigen door via een e-mail een kennisgeving te sturen naar het overeengekomen e-mailadres.

ReadyPrint Plan-registratie

Om u te registreren voor het ReadyPrint Plan, moet u over het wettelijke recht en de bevoegdheid beschikken om deze overeenkomst aan te gaan en om wettelijk gebonden te kunnen zijn aan deze voorwaarden. Bovendien moet u een inwoner zijn van een land waar het ReadyPrint Plan beschikbaar is.

U moet uw Apparaat en/of de Kaart registreren op de ReadyPrint-website en een ReadyPrint Plan-account (“ReadyPrint-account”) aanmaken.

Wanneer u zich registreert op de ReadyPrint-website, kunt u een van de ReadyPrint Plannen kiezen. Het ReadyPrint Plan start wanneer Epson per e-mail uw registratie bevestigt op de ReadyPrint-website.

U kunt zich registreren met of zonder een Kaart. Als u zich met een Kaart registreert moet uw registratie plaatsvinden binnen 24 maanden na de activering van de Kaart, anders zal de Kaart verlopen.

Nadat uw registratie is voltooid, kunt u de waarde van uw Kaart in uw ReadyPrint-account verrekenen met het toepasselijke maandelijkse tarief van de ReadyPrint Flex tegen.

Voor ReadyPrint Ecotank moet u moet altijd een Kaart activeren die op locatie of online is gekocht. De waarde van de Kaart voor de ReadyPrint Ecotank wordt aangemerkt als activeringskosten en omvat de kosten voor de eerste maand.

Recht op intrekking van de online aankoop van de Kaart of online abonnement

Als u uw Kaart online koopt of u rechtstreeks online inschrijft voor een ReadyPrint Plan, hebt u 14 dagen de tijd om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Als u zich hebt geregistreerd voor ReadyPrint EcoTank en u het Apparaat ontvangen hebt, moet u het volgens de instructies van Epson inleveren (OPMERKING: de originele doos is vereist, anders zal Epson u voor de retourzending de kosten van een nieuwe doos in rekening brengen). Als u uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na de datum van uw registratie voor het ReadyPrint Plan uitoefent, zult u een volledige terugbetaling van de online betaalde kosten ontvangen.

U geeft dit herroepingsrecht echter op zodra u het ReadyPrint Plan begint te gebruiken. In dat geval zult u geen restitutie van dergelijke betaalde kosten ontvangen. Voor alle duidelijkheid start u het gebruik van het ReadyPrint Plan wanneer u het Apparaat hebt geïnstalleerd of geconfigureerd en Epson gegevens van uw Apparaat heeft ontvangen.

Internetverbinding

Epson kan het ReadyPrint Plan alleen leveren als uw Apparaat is verbonden met het Internet. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de connectiviteit op uw eigen kosten.

Voor ReadyPrint Flex, indien uw apparaat gedurende 24 uur niet is aangesloten, zal de afdrukfunctie met Verbruiksartikelen van het abonnement worden uitgeschakeld, maar zult u wel met uw eigen cartridges kunnen blijven afdrukken. Voor ReadyPrint Ecotank zal uw Apparaat worden uitgeschakeld en zal afdrukken niet mogelijk zijn.

Om uw uitgeschakelde Verbruiksartikelen van het abonnement of uw Apparaat opnieuw te activeren, moet u contact opnemen met het klantenondersteuningscentrum van Epson via https://www.epson.nl/contactus.

Epson-apparaten die in aanmerking komen voor ReadyPrint

Epson past speciale technologie toe zodat een printer in aanmerking kan komen voor ReadyPrint Flex. U kunt de met ReadyPrint Flex beschikbare printers bekijken op de volgende link www.epson.nl/readyprint.

Om een goede service te waarborgen en om te voldoen aan de toepasselijke wetten, moet Epson mogelijk de software en/of firmware van uw Apparaat veranderen en kan dit doen zonder kennisgeving aan u. Alle software of firmware die wordt gedownload op uw Apparaat of anderszins aan u wordt geleverd, wordt aangeboden volgens de softwarelicentieovereenkomst gelinkt aan uw Apparaat.

Voor ReadyPrint Ecotank is het mogelijk dat Epson u het nieuwste equivalent EcoTank model levert.

Eigendom van het Apparaat en Verbruiksartikelen van het abonnement

Epson behoudt de eigendom van alle Verbruiksartikelen van het abonnement die aan u worden verstrekt onder de voorwaarden van het ReadyPrint Plan.

Als u zich registreert voor ReadyPrint Flex, moet u al een Apparaat in uw bezit hebben.

Als u zich registreert voor ReadyPrint Ecotank, zal Epson tevens eigenaar blijven van het aan u geleverde Apparaat en mag u het Apparaat gedurende de Looptijd slechts gebruiken. U moet ervoor zorgen dat het Apparaat in een adequate omgeving wordt geïnstalleerd en gebruikt en u moet het Apparaat op een correcte manier bedienen overeenkomstig de door Epson verstrekte gebruiksinstructies. Als het door Epson geleverde Apparaat zodanig beschadigd is, dat het onbruikbaar wordt of niet meer goed kan functioneren als gevolg van een omstandigheid of handeling die aan u te wijten is, dan heeft Epson het recht om de schade in rekening te brengen tot een maximum bedrag van € 100. In dat geval kan Epson de betaling uitvoeren via de betaalmethode die u in uw ReadyPrint-account heeft gekozen.

Uw apparaat op afstand beheren

Epson moet op afstand uw apparaat beheren om het ReadyPrint Plan aan te kunnen bieden. Epson heeft ook gegevens van uw apparaat nodig, waaronder de naam van het apparaat, het serienummer van de printer, de status van de onderhoudscassette, het totaal aantal vervangen inktcartridges, de datum van de eerste afdruk vanuit het printerstuurprogramma, gegevens over de firmwareversie, inktniveaus, inktstatus en verbruik, aantal pagina’s. Epson zal geen kennis en controle hebben over het soort of de inhoud van de documenten die u hebt afgedrukt.

Door uw Apparaat te controleren, is Epson in staat om te bepalen wanneer uw huidige cartridge moet worden vervangen. Epson zal u vervolgens informeren, door u een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven in uw ReadyPrint-account of een andere door u overeengekomen methode, dat het nieuwe inktproduct naar u wordt verstuurd.

U dient ervoor te zorgen dat Epson uw meest recente postadres heeft zodat Epson u het ReadyPrint Plan kan verstrekken. Zorg ervoor dat uw huidige adres en persoonsgegevens actueel zijn in uw ReadyPrint-account. Epson is niet verantwoordelijk jegens u of anderszins aansprakelijk voor het verzenden van de bestelde inktproducten naar adressen die zijn opgegeven in uw ReadyPrint-account die u niet hebt bijgewerkt.

U kunt het ReadyPrint Plan niet overdragen naar een niet-aangemeld Apparaat of naar een andere persoon.

Kosten, betaling en facturering

Wanneer u uw ReadyPrint-account creëert, moet u een betaalmethode kiezen zoals aangeboden op de ReadyPrint-website. Als u een betaalkaart verstrekt, moet u ervoor zorgen dat deze geldig is en moet u deze up-to-date houden. U machtigt Epson om de met het abonnement gemoeide bedragen van de door u opgegeven betaalkaart af te schrijven.

Tenzij de promotieperiode van toepassing is, zal Epson maandelijks een betaling uitvoeren van uw gespecificeerde betaalkaart voor het ReadyPrint Plan dat u kiest volgens het relevante tariefschema.

U kunt het toepasselijke tarief bekijken op de volgende link: www.epson.nl/readyprint. De betalingstermijn zal worden ingesteld op de datum van uw registratie voor het ReadyPrint Plan. Als de registratiedatum op een dag valt die niet in alle maanden voorkomt (zoals de 31e), zal de betaaldag de laatste dag van de maand zijn voor de maanden die die dag missen.

Een kopie van de factuur wordt beschikbaar gesteld in uw ReadyPrint-account.

Facturering en betaling van uw ReadyPrint Plan abonnement geschiedt maandelijks vooraf. Voor betaling van de eerste abonnementstermijn, zie de paragraaf over “ReadyPrint Plan-registratie”.

Als u meer pagina’s afdrukt dan de pagina’s in uw ReadyPrint Plan, worden de extra pagina’s geboekt en gefactureerd in de eerste betalingstermijn na de maand van gebruik van deze extra pagina’s. U kunt het toepasselijke tarief bekijken op de volgende link www.epson.nl/readyprint.

Als u niet alle pagina’s van uw ReadyPrint Plan gebruikt, mag u de ongebruikte pagina’s naar de volgende twee maanden overdragen. De pagina’s worden zodanig geteld dat eerst de pagina’s van de huidige maand van het ReadyPrint Plan worden gebruikt en vervolgens de overgehevelde pagina’s van de vorige maand.

Voorbeeld:

 • Maand 1: u begint met 30 pagina’s en gebruikt slechts 20 pagina’s
  • 10 worden overgeheveld
 • Maand 2: u begint met 40 pagina’s (30 + 10 van maand 1) en gebruikt 36 pagina’s
  • Alle 30 pagina’s die in maand 2 beschikbaar zijn worden gebruikt
  • 6 x de pagina’s van maand 1 worden gebruikt
  • 4 x de pagina’s van maand 1 worden voor de tweede keer overgeheveld
 • Maand 3: u begint met 34 pagina’s (30+4 over van maand 1 die waren overgeheveld van maand 2) en gebruikt 30 pagina’s
  • Alle 30 pagina’s van het plan zijn gebruikt
  • Er worden geen pagina’s overgeheveld omdat de 4 pagina’s van maand 1 nu zijn verlopen
  • (en als u 25 pagina’s zou hebben gebruikt, zouden alleen de resterende 5 pagina’s van maand 3 worden overgeheveld, de 4 pagina’s die over waren van maand 1 zouden zijn verlopen).

Als u een upgrade of een downgrade van uw ReadyPrint Plan aanvraagt (zie de paragraaf ‘Uw ReadyPrint Plan wijzigen’), wordt het aantal ongebruikte pagina’s ingesteld op nul aan het begin van uw nieuwe ReadyPrint Plan. Dit is niet van toepassing als u een ReadyPrint Plan hebt met een onbeperkt aantal pagina’s.

Als Epson als gevolg van omstandigheden die aan u te wijten zijn, niet in staat is om de betaling via uw betalingsmethode uit te voeren of te ontvangen, heeft Epson het recht om uw Verbruiksartikelen van het abonnement uit te schakelen en in geval van ReadyPrint Ecotank uw apparaat. Voor ReadyPrint Flex kunt u altijd met uw eigen cartridges afdrukken. Voor ReadyPrint Ecotank zal het dan niet mogelijk zijn om af te drukken.

Om een uitgeschakeld Verbruiksartikel van het abonnement of uw Apparaat opnieuw te activeren, moet u contact opnemen met het klantenondersteuningscentrum van Epson via: https://www.epson.nl/contactus.

Uw ReadyPrint Plan wijzigen

Binnen het bereik van uw ReadyPrint Flex of ReadyPrint Ecotank, kunt u op elk moment tijdens dezelfde betalingscyclus verzoeken om een upgrade of downgrade van uw ReadyPrint Plan. Een upgrade zal onmiddellijk na het indienen van uw verzoek van kracht worden en u zult dienovereenkomstig in dezelfde betalingscyclus waarin u uw verzoek om een upgrade hebt ingediend, worden gefactureerd. In geval van een verzoek om een downgrade zal de wijziging van kracht worden vanaf de volgende betalingscyclus na uw verzoek.

In geval van meerdere verzoeken om een upgrade of downgrade binnen dezelfde betalingscyclus, zal de laatste voorrang hebben en zult u worden gefactureerd in overeenstemming met de voorgaande paragraaf.

Voorbeeld:

 • U registreert zich aanvankelijk voor een plan met 30 pagina’s per maand voor ReadyPrint Flex. Binnen dezelfde betalingscyclus besluit u uw abonnement te upgraden naar het plan met 50 pagina’s per maand. U zult worden gefactureerd voor het plan met de 50 pagina’s per maand in dezelfde betalingscyclus van uw upgrade.

 • U registreert zich aanvankelijk voor een plan met 500 pagina’s per maand voor ReadyPrint Ecotank. Binnen dezelfde betalingscyclus besluit u uw abonnement te downgraden naar het plan met 300 pagina’s per maand. U zult nog steeds worden gefactureerd voor de 500 pagina’s per maand in dezelfde betalingscyclus van uw verzoek. De volgende betalingscyclus zult u, tenzij u het aantal pagina’s opnieuw wilt upgraden of downgraden, worden gefactureerd voor het plan van 300 pagina’s per maand.

 • U registreert zich aanvankelijk voor een plan met 100 pagina’s per maand voor ReadyPrint Flex. Binnen dezelfde betalingscyclus besluit u om het te downgraden naar een plan met 30 pagina’s per maand en een paar dagen later, maar nog steeds binnen dezelfde betalingscyclus, upgrade u het naar een plan met 50 pagina’s per maand. U zult nog steeds worden gefactureerd voor de 100 pagina’s per maand in dezelfde betalingscyclus van uw verzoek. De volgende betalingscyclus zult u, tenzij u het aantal pagina’s opnieuw wilt upgraden of downgraden, worden gefactureerd voor het plan van 50 pagina’s per maand.

Klantenservicecentrum

Indien u hulp nodig hebt met het ReadyPrint Plan of uw ReadyPrint-account of als u vragen hebt met betrekking tot uw ReadyPrint Plan, neem dan contact op met het Klantenservicecentrum op: https://www.epson.nl/contactus.

Serviceondersteuning voor het Apparaat (alleen ReadyPrint Ecotank)

Epson regelt de serviceondersteuning voor het Apparaat gedurende de Looptijd van deze overeenkomst. Deze serviceondersteuning omvat geen vervanging of reparatie van het Apparaat als het verloren is of gestolen, vernietigd of beschadigd is.

Epson behoudt zich het recht voor om het Apparaat te vervangen door een gerenoveerd Apparaat.

Recycling van Verbruiksartikelen van het abonnement

Epson inktcartridges kunnen gerecycled worden. Het pictogram met de doorgestreepte afvalbak op de inktcartridge geeft aan dat dit product niet via het normale huisvuil mag worden weggegooid. Scheid dit product van ander afval om er zeker van te zijn dat het op een milieuvriendelijke manier kan worden gerecycled. Voor meer informatie over beschikbare inzamelfaciliteiten kunt u contact opnemen met uw lokale overheid of de detailhandelaar waar u dit product hebt gekocht.

U kunt de cartridges ook gratis retourneren via onze genomineerde recyclingpartner Cycleon. U vindt de gegevens op: www.epson-recycling.cycleon.eu.

Ecotank-inktflessen zijn gemaakt van polypropeen, dat meestal kan worden gerecycled samen met ander huishoudelijk afval via gemeentelijke recyclingprogramma’s. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit.

Derden en aannemers

Sommige taken die door Epson moeten worden uitgevoerd, kunnen door een derde of een aannemer van Epson worden uitgevoerd. Epson behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken derden of aannemers te wijzigen en toe te voegen.

Communicaties

Door u te registreren op de ReadyPrint-website gaat u ermee akkoord dat Epson contact met u opneemt of berichten naar u stuurt op uw Apparaat, computer of app, om informatie te verschaffen over uw ReadyPrint-account en status.

U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen en overige communicaties die Epson elektronisch naar u stuurt, voldoen aan het wettelijke vereiste dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten worden uitgevoerd.

Gebruik van informatie

Wanneer u zich registreert op de ReadyPrint-website, stemt u ermee in om uw persoonsgegevens te verstrekken die Epson nodig heeft om het ReadyPrint Planuit te voeren, om alle door u gevraagde transacties te verwerken en/of om uw ervaring met het ReadyPrint Plan te verbeteren of aan te passen. U vindt meer informatie over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in de Privacyinformatieverklaring. Naast het gebruik van uw persoonsgegevens die nodig zijn om u het ReadyPrint Plan aan te bieden, vraagt Epson ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Epson voor het verzenden van marketingmateriaal, zoals gedragsonderzoeken met betrekking tot de producten van Epson en/of advertenties van Epson of gelieerde bedrijven. Epson biedt u de mogelijkheid om u af te melden of uw recht uit te oefenen om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen of om op elk moment bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, door het webformulier te gebruiken op: ContactUsAboutYourData.

Wijziging van de voorwaarden en kosten

Epson kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, aanpassen of bijwerken om aan wet- en regelgeving te voldoen of om wijzigingen in de zakelijke praktijken en procedures van Epson weer te geven en zal u dienovereenkomstig inlichten. Als u uw ReadyPrint Plan aanhoudt, gaat u akkoord met de wijzigingen of kunt u de gewijzigde versie binnen 14 dagen na kennisgeving weigeren.

Epson behoudt zich het recht voor om kosten voor ReadyPrint Flex te wijzigen. Epson zal u 30 dagen voorafgaand aan de wijziging een kennisgeving sturen.

U hoeft een wijziging van de algemene voorwaarden of een wijziging van de kosten niet te accepteren, maar als u niet akkoord gaat, kunt u deze overeenkomst beëindigen volgens de paragraaf ‘Beëindiging’.

Beëindiging van het ReadyPrint Plan

Beëindiging door u

U kunt het ReadyPrint Plan op elk moment beëindigen. U kunt dit rechtstreeks vanuit uw ReadyPrint-account doen.

De beëindiging zal ingaan aan het einde van de huidige betalingstermijn.

Als u bijvoorbeeld op elke 15e van de maand wordt gefactureerd en u beëindigt op de 25e van een bepaalde maand, zal de betaling die u op de 15e van die maand hebt gedaan niet worden gerestitueerd en zal het overeengekomen aantal pagina’s van uw ReadyPrint Plan voor de huidige betalingstermijn dekken, wat betekent dat u uw ReadyPrint Plan kunt blijven gebruiken tot de 14e van de volgende maand. Aan het einde van de laatste betalingstermijn kunt u één laatste factuur ontvangen voor het gebruik van extra pagina’s die tijdens deze laatste betalingstermijn. Op de 15e van de volgende maand, mag u geen gebruik meer maken van uw ReadyPrint Plan.

Beëindiging door Epson

Epson kan uw ReadyPrint Plan op elk gewenst moment om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen beëindigen door een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres of via een ander contactmiddel dat u hebt opgegeven.

U gaat ermee akkoord dat Epson niet aansprakelijk zal zijn voor de beëindiging van uw ReadyPrint Plan of de weigering van toegang tot het ReadyPrint Plan of de ReadyPrint-website. Na de beëindiging van uw ReadyPrint Plan om welke reden dan ook, vervallen alle rechten die op grond van deze overeenkomst aan u zijn verleend en kunt u niet langer gebruikmaken van het ReadyPrint Plan.

Automatische beëindiging van ReadyPrint Ecotank

ReadyPrint Ecotank zal in elk geval automatisch 60 maanden na uw registratie worden beëindigd.

Het retourneren van het Apparaat in geval van ReadyPrint Ecotank

Als u geregistreerd bent voor ReadyPrint Ecotank, bent u in alle drie hierboven genoemde beëindigingssituaties, verplicht het Apparaat volgens de instructies aan Epson te retourneren. Na beëindiging van de ReadyPrint Ecotank, zal Epson contact met u opnemen om het ophalen van het Apparaat te regelen. Epson zal hiervoor een afspraak met u maken, met maximaal drie ophaalpogingen. Als alle drie de pogingen mislukken, heeft Epson het recht om u kosten in rekening te brengen die kunnen oplopen tot € 100 ter dekking van de onkosten die Epson heeft gemaakt om het Apparaat in te nemen. In dat geval kan Epson de betaling uitvoeren via de betaalmethode die u in uw ReadyPrint-account hebt geselecteerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Epson, en alle andere product- of ReadyPrint-namen, -afbeeldingen of -logo’s gerelateerd aan het ReadyPrint Plan zijn handelsmerken van Epson of zijn licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt. Door u te registreren voor het ReadyPrint Plan verkrijgt u geen eigendomsrechten, auteursrechten, rechten op octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of enige andere intellectuele eigendomsrechten die de eigendom zijn van Epson. Epson behoudt de exclusieve eigendom van het ReadyPrint Plan en de ReadyPrint-website en alle eraan gerelateerde technologieën en zal recht hebben op alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, titels en belangen op alle ideeën, concepten, knowhow, documentatie en technieken.

Geen garantie

Epson garandeert niet dat de levering van het ReadyPrint Plan en/of de ReadyPrint-website ononderbroken of foutloos zal zijn en geeft geen garanties met betrekking tot de tijdigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel voor de levering van het ReadyPrint Plan en/of de ReadyPrint-website.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Epson zal niet jegens u aansprakelijk zijn als gevolg van enige vertraging in of niet-uitvoering van zijn verplichtingen, voor zover dergelijke vertraging of niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten Epson’s redelijke controle. Epson zal redelijke inspanningen leveren om de storing te verhelpen en zal u in kennis stellen en op de hoogte houden van de voortgang.

Behalve aansprakelijkheden met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van ons die niet kan worden uitgesloten, aanvaardt Epson geen enkele aansprakelijkheid (voor contractbreuk, nalatigheid of anderszins) voor enige gevolgschade of -verlies, verlies van gebruik van het Appara(a)t(en) of andere items of verlies van omzet, winst of zakelijke kansen die u mogelijk lijdt, met betrekking tot de levering van de inktflessen en cartridges, of anderszins. Sommige jurisdicties staan uitsluiting of beperkingen van aansprakelijkheid niet toe. Daarom kunnen de bovenstaande beperkingen of vrijwaringen niet in het geheel op u van toepassing zijn, maar zullen van toepassing zijn voor zover wettelijk toegestaan.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden geregeld door de wet van het land waarin u verblijft.

Het Europese internetplatform voor online geschillenbeslechting (zogenoemde “ODR-platform”) is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als u vragen hebt over de rechten van consumenten in uw land, neem dan contact op met uw lokale Europese consumentencentrum via: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

1Zie paragraaf “Doel van het ReadyPrint Plan”.Aanvullende voorwaarden

Voorwaarden voor de ReadyPrint Verwijs een vriend-promotie

Om te profiteren van de ReadyPrint Verwijs een vriend-promotie dienen u en de Doorverwezen Abonnee akkoord te gaan met de volgende aanvullende algemene promotievoorwaarden.

In dit document:

U betekent de bestaande klant die zich heeft geabonneerd op een ReadyPrint-printplan.
Verwijs een vriend-promotie betekent de verwijzingspromotie zoals beschreven in deze voorwaarden
Doorverwezen Abonnee betekent uw doorverwezen vriend(in) die akkoord gaat met deze voorwaarden en zich heeft geabonneerd op een ReadyPrint-printplan
Verwijzingskrediet betekent het ReadyPrint-krediet dat u en de Doorverwezen Abonnee verdienen met deelname aan de Verwijs een Vriend-promotie
Promotievoorwaarden betekent de aanvullende promotievoorwaarden voor de Verwijs een vriend-promotie
Verwijzingscode of -link betekent de persoonlijke en unieke code die door Epson aan u wordt verstrekt en die niet kan worden doorverkocht of overgedragen

Doorverwijzend ReadyPrint-printplan
Om een verwijzing te doen en het Verwijzingskrediet te verdienen, moet u uw Verwijzingscode of -link aan uw Doorverwezen Abonnee verstrekken. De Doorverwezen Abonnee moet die link volgen of de verwijzingscode invoeren tijdens het registratieproces wanneer hij/zij zich registreert voor het gekozen ReadyPrint-printplan volgens deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van ReadyPrint.

Doorverwezen Abonnee
Om van deze promotie te kunnen profiteren, moet de Doorverwezen Abonnee voldoen aan de volgende vereisten: (i) is geen bestaande ReadyPrint-klant; (ii) gebruikt een Verwijzingscode of -link; (iii) gaat akkoord met deze voorwaarden en met de algemene voorwaarden van ReadyPrint.

Verwijzingskrediet voor Doorverwezen Abonnees en naar u
Elke Doorverwezen Abonnee en u ontvangen € 5 die wordt geactiveerd wanneer de Doorverwezen Abonnee zich registreert voor een ReadyPrint-printplan.
U mag uw Verwijzingskrediet, gelijk aan € 5, alleen gebruiken voor uw ReadyPrint-printplan. Dit bedrag is van toepassing nadat bestaande promotietegoeden zijn gebruikt en/of de huidige facturatiecyclus is beëindigd. Alle andere kosten en toepasselijke belastingen worden normaal in rekening gebracht volgens de algemene voorwaarden van ReadyPrint. Het bedrag aan Verwijzingskrediet dat u kunt verdienen onder de ReadyPrint Verwijs een vriend-promotie heeft geen limiet. Epson behoudt zich echter het recht voor om uw verwijzingen op elk gewenst moment te herzien. Als Epson redelijkerwijs van mening is of redelijkerwijs vermoedt dat uw gebruik of het gebruik door de Doorverwezen Abonnee van deze promotie onwettig, frauduleus, verdacht, in strijd met de wet of in strijd met deze voorwaarden is, of om een andere reden die Epson toepasselijk acht, kan Epson weigeren om het Verwijzingskrediet voor die doorverwijzing en aan u te crediteren.

Slotbepalingen
Doorverwezen Abonnees mogen slechts één Verwijzingscode en -link per abonnement gebruiken. Verwijzingskrediet kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen van Epson. Al het ongebruikte Verwijzingskrediet vervalt onmiddellijk na beëindiging van het ReadyPrint-printplan om welke reden dan ook. Uw Verwijzingscode of -link wordt automatisch gedeactiveerd na beëindiging van het ReadyPrint-printplan. Verwijzingskrediet is niet-restitueerbaar en kan niet worden overgedragen naar een andere dienst van Epson.